Stopa bezrobocia i jej mierzenie

Bezrobocie jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki i społeczeństwa, stąd bardzo ważną sprawą jest jego właściwy pomiar. Najczęściej jest nim stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia jest to procentowy stosunek liczby ludzi uznanych za bezrobotnych do wielkości zasobów siły roboczej.W każdej gospodarce istnieje pewna Czytaj więcej...