Aktywne i pasywne sposoby przezwyciężania bezrobocia

Aktywne:
- Stymulowanie wzrostu gospodarczego
- Pobudzanie popytu na pracę przez: zamówienia rządowe, prace interwencyjne - roboty publiczne
- Obniżanie podatków dla firm, które zwiększają zatrudnienie
- Zwrot całości lub części wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na tworzenie miejsc pracy (zwłaszcza dla niepełnosprawnych)
- Preferencyjne kredyty
- Subwencjonowanie inwestycji, kosztów z budżetu, które tworzą miejsca pracy
- Tworzenie specjalnych sfer ekonomicznych
- Pobudzanie eksportu (gdy rośnie eksport, rośnie produkcja, rośnie zapotrzebowanie na pracę)
- Kreowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza drobnej, lokalnej (ulgi, pomoc lokalna, promowanie danego regionu)
- Udzielanie pomocy dla bezrobotnych w zakładaniu firm (samo zatrudnienie), udzielanie pomocy prawnej, finansowej
- Pośrednictwo pracy – urzędy pracy zbierają informacje, prowadzą rejestr wolnych miejsc i bezrobotnych, proponują bezrobotnym miejsca pracy

Pasywne:
- Działania mające na celu zmniejszanie podaży pracy oraz zmniejszanie uciążliwości związanych z utratą pracy
- Zwiększanie wysokości emerytur
- Obniżanie granicy wieku upoważniającego do przejścia na emeryturę
- Wydłużanie zasiłków macierzyńskich
- Organizacja urlopów szkoleniowych dla tych zatrudnionych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje
- Wzrost stopnia scholaryzacji czyli zwiększanie liczby szkół kształcących się w szkołach zazwyczaj policealnych i wyższych
- Ułatwienia w podejmowaniu legalnej pracy za granicą