Ekonomika turystyki

Polecane: http://www.mojeurlopy.pl/noclegi/debki

Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb ludzkich. Ze względów praktycznych występuje jednak także potrzeba wyodrębnionego rozpatrywania poszczególnych dziedzin procesu gospodarczego. Zajmują się tym poszczególne działy ekonomii szczegółowej, zwane także ekonomią stosowaną. Działy te często, choć nie zawsze, określa się mianem ekonomik. Mamy zatem różne ekonomiki szczegółowe, np. ekonomikę przemysłu, rolnictwa, a także ekonomikę turystyki. Rozpatruje ona sprawy turystyki w przekroju mikroekonomii i makroekonomii. Podstawy ekonomiki turystyki stworzył ekonomista włoski, Michelle Troisi, w wydanej we Włoszech w 1955 r. książce "Ekonomiczna teoria turystyki i renty turystycznej”.   

Ekonomika turystyki jest nauką interdyscyplinarną ze względu na złożoność turystyki jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Powiązana jest nie tylko z innymi ekonomikami branżowymi, ale także z naukami pozaekonomicznymi, takimi jak psychologia, socjologia, nauka o państwie i prawie, statystyka, geografia, stosunki międzynarodowe. Turystyka jako sfera konsumpcji oraz produkcji dóbr i usług turystycznych, a zwłaszcza sfera obsługi turystycznej, rozwija się w określonej strukturze gospodarki narodowej.

Ekonomika turystyki zajmuje się potrzebami turystycznymi, dobrami i usługami turystycznymi oraz produktem turystycznym. Bada ona: prawidłowość kształtowania się cen na rynku turystycznym, popyt, podaż i rentę turystyczną; rolę i znaczenie turystyki w gospodarce, związki i zależności turystyki z wytwarzaniem oraz podziałem produktu krajowego brutto; wpływ turystyki na zatrudnienie w gospodarce turystycznej oraz w innych działach i gałęziach gospodarki pośrednio związanych z gospodarką turystyczną. Zajmuje się badaniem znaczenia i funkcji turystyki w rozwoju ekonomicznym regionów i miejscowości. Ze względu na związki turystyki z rozmaitymi dziedzinami gospodarki ekonomika turystyki musi badać bardziej szczegółowo rozmaite elementy innych ekonomik branżowych. Interesuje się miejscem turystyki w polityce ekonomicznej państwa, organów centralnych i władz samorządowych.