GATT / WTO

Polecane: profil na medium

GATT był jedyną instytucją globalną zajmującą się międzynarodowymi stosunkami handlowymi oraz redukcją barier handlowych. Podstawowym celem GATT było doprowadzenie do rozwoju handlu bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Znajduje to wyraz w klauzuli największego uprzywilejowania (KNU): wszystkie korzyści, ulgi, przywileje lub zwolnienia przyznane przez jedną z umawiających się stron towarom pochodzącym z jakiegokolwiek kraju lub przyznane temu krajowi będą niezwłocznie i bez jakichkolwiek warunków rozciągnięte na podobne towary pochodzące z obszarów wszystkich innych umawiających się stron (artykuł 1 Układu).

Zasadą GATT była ochrona handlu za pomocą ceł. Oznaczało to, że przemysł krajowy mógł być chroniony tylko za pomocą ceł, a nie innych środków handlowych.

Negocjacje państw-stron Układu w sprawie znoszenia barier handlowych i redukcji ceł odbywały się podczas Rund GATT. 20 września 1986r. w Punta del Este (Urugwaj) rozpoczęła się ósma Runda GATT. Runda Urugwajska miała wyeliminować źródła konfliktu, przeciwstawić się pojawiającym się blokom handlowym, a przede wszystkim doprowadzić do porozumienia w zakresie dalszej redukcji ceł oraz znoszenia pozataryfowych przeszkód handlowych.

Za najważniejsze osiągnięcia Rundy Urugwajskiej można uznać:
- zwiększenie przejrzystości reguł w handlu światowym poprzez wprowadzenie przeglądów polityki handlowej państw członkowskich;
- wzmocnienie procedur wielostronnego rozwiązywania sporów
- rozszerzenie porozumienia o zasady handlu usługami, prawami własności intelektualnej i dotyczące  handlowych aspektów inwestycji
- dalszą redukcję taryf celnych (do 40%)
- osiągnięcia porozumienia w sprawie tworzenia rynkowego obrotu produktami rolnymi

Po zakończeniu najdłuższej rundy negocjacyjnej („rundy urugwajskiej”) kraje członkowskie przekształciły w 1994 r. GATT w WTO (Światową Organizację Handlu). WTO spełnia piec podstawowych funkcji:
1) nadzór nad realizacją wszystkich porozumień Rundy Urugwajskiej raz poprawę efektywności działań członków w odniesieniu do zasad i procedur prowadzenia wymiany, a także liberalizacji w dziedzinach, które podlegają kompetencją WTO
2) form dalszych rokowań dotyczących liberalizacji i regulacji wielostronnej wymiany handlowej
3) administrowanie Uzgodnieniem o Regułach i Procedurach Rozstrzygania Sporów za pomocą Organu Rozstrzygania Sporów (DSB);
4) administrowanie Mechanizmem Przeglądu polityki Handlowej (TPRM)
5) współprace z MFW i BŚ w celu zwiększenia spoistości działań w zakresie globalnej polityki handlowej (a praktycznie zapobieganiu kolizjom w działaniach tych trzech organizacji)

Polecane: profol.pl