Internet informacji i komunikacji

Internet stanowi szybkie i doskonałe źródło pozyskiwania informacji, która jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji. Szybkość przepływu informacji oraz ilość informacji dostarczanej przez Internet powoduje, że stanowi on ważny instrument wykorzystywany w działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza międzynarodowych w walce konkurencyjnej o utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku. W przyszłości prowadzenie działalności gospodarczej bez choć częściowego wykorzystania Internetu może być czynnikiem hamującym rozwój tej działalności.

Współcześnie informacja stała się niezwykle ważnym i cennym zasobem. Firma chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku lub w przyszłości ją zwiększyć musi posiadać wiele informacji, zarówno o charakterze makroekonomicznym (stopa inflacji, bezrobocia, kształtowania się kursów walut, tempo wzrostu PKB, dynamika inwestycji itp.), jak i mikroekonomicznym (dostawcy surowców, społeczność lokalna, zamożność społeczeństwa, zatrudnieni pracownicy, klienci). Informacji tych dostarcza Internet, dzięki czemu proces podejmowania decyzji jest mniej skomplikowany.

Informacje dostarczane przez Internet wykorzystują w swojej działalności nie tylko przedsiębiorstwa, ale również użytkownicy zewnętrzni (inwestorzy, akcjonariusze, udziałowcy, pożyczkodawcy, kredytodawcy) oraz użytkownicy wewnętrzni (kadra zarządzająca, pracownicy). Na podstawie uzyskanych informacji dowiadują się o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności, wielkości produkcji, asortymencie oferowanych i wytwarzanych produktów lub/i świadczonych usług, liczbie zatrudnionych pracowników i innych.

Internet jako nośnik informacji charakteryzuje się następującymi cechami:
• interaktywnością, która pozwala na prowadzenie dialogu, korespondencji pomiędzy nadawcami i odbiorcami informacji niezależnie od położenia geograficznego, przy czym każda ze stron ma możliwość prowadzenia dialogu;
• pojemnością, która przejawia się tym, że Internet umożliwia gromadzenie niezliczonej ilości informacji;
• indywidualizacją, która daje możliwość użytkownikowi Internetu tworzenia indywidualnej formy przekazu;
• potencjałem, który zapewnia dzięki Internetowi ciągły wzrost informacji oraz stwarza możliwość sprawowania nowych środków przekazu.

Ewolucja gospodarcza kreowana prze technologię informatyczną, w tym również Internet spowodowała istotne zmiany w zachowaniach, stylu życia społeczeństwa żyjącego na przełomie wieków. Ewolucja ta nazywana jest Erą Świadomości, Erą e-Businessu, Erą Gospodarki Cyfrowej, e-Ekonomią, Nową Ekonomią, Nowym Ładem Gospodarczym i według D. Tapscotta – Prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz korelacji technologii będzie kształtowała się następująco:
• e-ekonomia będzie zastępować pośredników i ich funkcje
• nowa gospodarka będzie skorelowana z poszczególnymi obszarami gospodarki
• u podstaw nowego ładu gospodarczego będzie najważniejsza innowacyjność
• w nowej ekonomi może „zniknąć” podział na producentów i konsumentów
• w nowej gospodarce ważny będzie czas efektywny, rzeczywisty
• nowy ład gospodarczy jest i będzie gospodarką globalną
• nowa ekonomia będzie erą niepokoju, zagrożenia i nieprzewidywalnych kryzysów

Tak więc nowa gospodarka będzie gospodarką opartą na wiedzy i nowoczesnej technologii, w tym Internetu.
Najpopularniejszym środkiem komunikacji w Internecie jest poczta elektroniczna. Umożliwia ona przesyłanie wiadomości między komputerami podłączonymi do Internetu. Dzięki tej usłudze można w łatwy i - co ważne - szybki sposób przesyłać wiadomości tekstowe, dźwięk, a nawet krótkie filmy. Jest to bardzo wygodny sposób komunikowania się między ludźmi.

Aby móc skorzystać z usługi e-mail, trzeba:
• Mieć założone konto pocztowe na serwerze pocztowym
• Mieć dostęp do sieci Internet
• Mieć program pocztowy, (np. Outlook, Netscape mail) z prawidłowo wpisanymi do niego informacjami o naszym koncie pocztowym