Korzyści i zagrożenia dla polskiej gospodarki wynikające z jej integracji z Unią Europejską

Polecane: https://www.projektgamma.pl

Wyróżnić możemy więc następujące, przykładowe korzyści i zagrożenia.

Korzyści:
- Przyspieszenie tempa przeobrażeń strukturalnych, rozwojowych w gospodarce polskiej
- Odpowiednie przygotowanie gospodarki gwarantuje uzyskanie korzyści
- Napływ kapitałów do polskiej gospodarki zarówno środków pomocowych z UE jak i kapitałów zagranicznych
- Pomoc organizacyjna i kadrowa z UE, w jej wyniku poprawi się bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, polityczne, stabilność
- Poszerzanie rynków zbytu
- Wzrost konkurencyjności, nacisk na producentów krajowych aby wprowadzali nowe metody wytwarzania, poprawa jakości, postęp techniczny, obniżka kosztów
- Poprawa wizerunku Polski w świecie, wzrost wiarygodności polskich przedsiębiorstw w ocenie światowych inwestorów
- Tworzenie trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, wzrostu stabilności, wzrost tempa wzrostu gospodarczego, zmniejszanie luki rozwojowej pomiędzy krajami UE

Zagrożenia:
- Poziom rozwoju gospodarczego może utrudniać wymianę i korzystanie przez polskich producentów z rynków zbytu zagranicznych i krajowych
- Konieczność przyspieszenia modernizacji wszystkich dziedzin gospodarki wymaga ogromnego wysiłku org., fin, kadrowego przez wiele lat, a wysiłek ten tylko częściowo będzie łagodzony pomocą finansową. To zaś może na początku niekorzystnie wpłynąć na poprawę stopy życiowej
- Realny jest wzrost cen wielu dóbr, szczególnie konsumpcyjnych gdyż występują różnice w cenach wielu produktów i może to odbić się na poziomie stopy życiowej, bo wzrost cen nie spowoduje wzrostu wymagań, gdyż hamuje to zbyt niska wydajność pracy.

Polecane: Kaloryczny Ekogroszek