Kredyt płatniczy

Prowadzenie każdej efektywnej działalności gospodarczej zależne jest w znacznej mierze od posiadanych zasobów finansowych niezbędnych na realizację bieżących i przyszłych projektów. Wykorzystanie jednak wyłącznie środków własnych może często grozić niedoinwestowaniem firmy i w poważnym stopniu hamować jej rozwój.

Najwygodniejszym i pewnym źródłem uzupełnienia brakujących środków są różnego rodzaju kredyty bankowe.

Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są podmiotom o dobrej kondycji ekonomiczno – finansowej, posiadającym czynny rachunek bieżący w banku, terminowo regulującym dotychczasowe zobowiązania wobec banku.

Kredyt płatniczy, nieodnawialny – jest to kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, przyznawany najczęściej na 30 dni. Charakteryzuje go uproszczona procedura oraz fakt automatycznego spłacania przez bank z bieżących wpływów na rachunek. Kredyt płatniczy stałe utrzymanie płynności na rachunku, dając możliwość szybkiej i pewnej regulacji płatności i innych zobowiązań. Rozpatrywany jest przez prostą procedurę zalecaną przez Departament kredytowy.

Przeznaczony jest:
- dla klientów o dobrej kondycji finansowej, posiadających rachunek bieżący banku, wykazujący obroty na poziomie zapewniającym spłatę kredytu w terminie
- na sfinansowanie przejściowego niedopasowania dochodów i wydatków

Nieodnawialny charakter kredytu oznacza, że każda spłata powoduje zmniejszenie przyznanego kredytu pozostającego do wykorzystania.

Spłata kredytu następuje z najbliższych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy bez jego dyspozycji, przede wszystkim innymi płatnościami, za wyjątkiem:
- tytułów egzekucyjnych
- należności Bankowi zapadłych rat i/lub odsetek od kredytów

Odsetki naliczane są wg stałej stopy procentowej, płatne na koniec okresu.