Metody i formy organizacyjne szkoleń

Polecane: Mental Expert

Jednym z ważnych elementów osiągania wysokiej jakości szkoleń jest posiadanie nowoczesnych środków dydaktycznych. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszą się firmy dydaktyczne. Istotny staje się również wysokiej klasy sprzęt audiowizualny. Nowoczesne komputery i ich oprogramowanie są w wielu wypadkach nośnikiem przeprowadzania wysokiej jakości kursów i szkoleń. Następnym elementem są formy organizacyjne, które powinny być dostosowane do tego typu szkolenia oraz coaching.


Praca w grupie ma znaczną przewagę nad zbiorową, gdyż umożliwia wymianę poglądów, opinii a także uczy prawidłowego porozumiewania się. Obok form organizacyjnych szkoleń ważne są metody nauczania. Wyróżniamy następujący podział:

Ø  Metody podające obejmujące:

1.     wykład informacyjny

2.     pogadankę

3.     opowiadanie,

4.     opis

5.     prelekcję

6.     anegdotę

7.     odczyt

8.     objaśnienie lub wyjaśnienie

 

Ø  Metody problemowe obejmujące:

1.     wykład problemowy

2.     wykład konwersatoryjny

3.     klasyczną metodę problemową

4.     metody aktywizujące

 

Ø    Metody programowane:

1.     z użyciem komputera

2.     z użyciem maszyny dydaktycznej

3.     z użyciem podręcznika programowanego

 

Ø       Metody eksponujące obejmujące:

1.   pokaz łączony z przeżyciem

2.   film

3.  sztukę teatralną

4.   ekspozycję

 

Ø                  Metody praktyczne obejmujące:

1.    pokaz z objaśnieniem

2.  pokaz z instruktażem

3.   ćwiczenia przedmiotowe

4.   ćwiczenia laboratoryjne

5.    ćwiczenia produkcyjne

6.    metoda projektów

7.    metoda przewodniego tekstu

 

Ø    Metody aktywizujące:

1.     metoda przypadków

2.    metoda sytuacyjna

3.    inscenizacja

4.    gry dydaktyczne

5.   seminarium

6.   dyskusja dydaktyczna

 

Ø    Gry dydaktyczne:

1.     symulacyjne

2.     decyzyjne

3.     psychologiczne

 

Ø  Dyskusja dydaktyczna:

1.      związana z wykładem

2.      okrągły stół

3.      burza mózgów

4.      giełda pomysłów

 

Z przeprowadzonych obserwacji i badań wynika, że do tej pory najczęściej stosowane są metody słowne, przede wszystkim wykład. Tymczasem ta metoda daje tylko 5% prawidłowego przyswajania wiedzy.

                                                          

Metody nauczania

Procent przyswajanej wiedzy

Wykład

5%

Czytanie tekstów

10%

Metody audiowizualne

20%

Pokaz

30%

Dyskusja w grupie

50%

Odgrywanie ról ( uczenie się przez działanie )

70%

Uczenie innych

90%

 

 

W celu osiągnięcia wyższej jakości wykładu należy przestrzegać następujących zasad:

Ø  dostosować go do potrzeb i możliwości percepcyjnych słuchaczy

Ø  zadbać o jego rzeczowość, by konkretnie wyczerpać zagadnienie

Ø  przestrzegać zgodności celów poznawczych  z wychowawczymi

Ø  ilustrować go pomocami naukowymi

Ø  łączyć teorię z praktyką

Ø  podawać interesująco

Ø  mobilizować uczestników do pracy i działania

 

Dobre efekty osiąga się metodami sytuacyjnymi. Polegają one na rozpatrywaniu konkretnych sytuacji problemowych zaczerpniętych z praktyki zawodowej. Zaletą ich jest to, że uczestnicy szkolenia ujawniają przed prowadzącym swoje poglądy, postawy, sposób myślenia, konfrontując je z poglądami innych osób. Z kolei metoda ćwiczeń służy kształtowaniu, utrwalaniu umiejętności praktycznych, umysłowych oraz fizyczno – ruchowych.

 

 

Nazwa metody

Realizacja celów dydaktycznych

Środki dydaktyczne

Metoda wykładu

przekazanie nowych informacji,

aktualizacja wiadomości

konspekt,

materiały poglądowe

Metoda dyskusji

nauczanie poprawnej wymiany informacji,

doskonalenie umiejętności argumentowania,

postawy tolerancji dla odmiennych poglądów,

kształcenie umiejętności analizowania i

rozwiązywania problemów, np. sztuki negocjacji

problemy do dyskusji

Metoda sytuacyjna

kształcenie i rozwijanie ogólnie rozumianych

umiejętności i postaw,

umiejętność dostrzegania i analizowania problemów,

analizowanie informacji,

podejmowanie decyzji

opis sytuacyjny dla

każdego uczestnika

Metoda inscenizacji

cele jak w metodzie sytuacyjnej

doskonalenie umiejętności rozwiązywania

ogólna instrukcja

instrukcja indywidualna dla

osób inscenizujących

Metoda ćwiczeń

kształcenie i rozwój umiejętności i sprawności

szkolonych

opis ćwiczeń,

formularze, tabele

 

Polecane: https://kursyzawodowe.com.pl/oferta/kurs-montazu-klimatyzacji

Polecane: https://rario.pl/ps5-na-raty-0/