Metody motywowania pracowników stosowane przez pracodawców cz. 1

Polecane: www.safedriving.com.pl

Z przeprowadzonych badań wynika, że systemy wynagradzania stosowane w przedsiębiorstwach dla większości pracowników nie są zrozumiałe. Spośród trzydziestu respondentów na pytanie – Czy stosowany w Pani/Pana firmie system wynagradzania jest dla Pani/Pana jasny i przejrzysty?, tylko dziesięć osób odpowiedziało twierdząco. W związku z tym, że system wynagradzania nie jest jasny i zrozumiały dla pracowników, nie działa on na nich mobilizująco. Jego działanie jest wręcz odwrotne do zamierzonego.

Jak wiadomo wynagrodzenia w polskich firmach bywają różne – bardziej lub mniej atrakcyjne, ale zarówno jedne jak i drugie czasem przyznawane są nierozważnie. Dlatego bardzo często pracownicy poprzez niewłaściwe wynagradzanie są wręcz zniechęcani do pracy. Dopatrują się w systemie wynagrodzeń niesprawiedliwości, potwierdzeniem tego są wyniki przeprowadzonych badań.

Powszechnie stosowaną formą nagradzania są premie. Ponad 66% ankietowanych zadeklarowało, że w ich miejscach pracy funkcjonuje taka forma motywacji.

Badania dowiodły, że polscy pracodawcy coraz częściej stosują także pozapłacowe formy wynagradzania. Aż 70% ankietowanych zadeklarowało, że ich pracodawcy wykorzystują do wynagradzania bonusy. Najczęściej stosowanym bonusem są telefony komórkowe, później samochody służbowe, karnety na basen, notebooki. Najrzadziej stosowne są ubezpieczenia na życie.

Kolejną pozapłacową formą wynagradzania wykorzystywaną w polskich przedsiębiorstwach są kupony usługowe, potwierdziło to 36,7% ankietowanych osób. Respondenci mieli do wyboru trzy warianty:
- kupony podarunkowe
- kupony żywieniowe
- kupony paliwowe

Najczęściej pracownicy otrzymują kupony podarunkowe, natomiast kupony paliwowe nie są stosowane. Warto zaznaczyć, że system kuponów usługowych jest łatwym do wdrożenia narzędziem motywacji pracowników. Pozapłacowe formy wynagradzania dostarczają szereg korzyści zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Ponadto poprzez swą motywacyjną funkcję zapewniają silniejsze związanie pracownika z firmą. Śledząc dalej sytuację odnośnie pozafinansowych metod motywowania, z punktu widzenia respondentów konkursy dla pracowników są skuteczną formą motywacji. Spośród pracowników firm, w których są organizowane takie konkursy 11 osób (73,30% badanej populacji) stwierdziło, że jest to skuteczna forma motywacji. Spośród tych osób, aż 8 należy do przedziału wiekowego od 20 do 40 lat oraz posiada wykształcenie co najmniej średnie. Świadczy to o tym, że młodzi, wykształceni ludzie chętnej korzystają z takiej formy motywacji. Niestety tylko 50% pracodawców organizuje takie konkursy.

Nieco lepiej wygląda sytuacja jeżeli chodzi o kursy i szkolenia pracownicze, 60% pracowników ma możliwość brania udziału w kursach i szkoleniach, z czego:
- 11 osób chętnie z nich korzysta
- 2 osoby uważają, że jest to strata czasu i pieniędzy
- 5 osób uważa, że są źle zorganizowane

W kursach i szkoleniach pracowniczych, podobnie jak w przypadku konkursów, najchętniej uczestniczą młodzi ludzie.

Jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o system informowania pracowników przedstawiają poniższe wyniki badań. Dla 40% ankietowanych zasady dotyczące awansu są jasne i przejrzyste. Zazwyczaj awans kojarzony jest ze wzrostem wynagrodzenia pieniężnego. Słuszność tego skojarzenia potwierdzają odpowiedzi respondentów, z których wynika, że 66,70% ankietowanych pracuje w przedsiębiorstwach, w których awans oznacza wyższe zarobki.

Dla 60% respondentów wymagania dotyczące wykonywanej pracy są niezrozumiałe. Jeżeli chodzi o angażowanie pracowników w proces zarządzania przedsiębiorstwem, tylko 20% pracowników ma możliwość brania czynnego udziału w planowaniu realizowanych przez firmę przedsięwzięć.

Jak widać system informowania pracowników jest nieskuteczny i wymaga przekształceń. Podobnie wygląda sytuacja jeżeli chodzi o angażowanie pracowników w proces zarządzania przedsiębiorstwem. Należy dbać o pracowników, bo to właśnie dzięki nim miejsca pracy to nie tylko martwe składowisko materiałów i urządzeń. Budując skuteczny system motywacji należy pamiętać, że szereg konfliktów wewnątrz firmy wynika z braku informacji. Na atmosferę, jaka panuje w miejscu pracy wpływa szereg czynników, między innymi relacje z przełożonymi. Ponad 56 % ankietowanych stwierdziło, że ich relacje z przełożonymi są dobre.

Równie istotne są relacje ze współpracownikami, tutaj aż 70% pracowników zadeklarowało, ze są one dobre. Jak widać większość respondentów ma to szczęście, że w ich miejscu pracy panuje dobra atmosfera (60% badanej populacji).
Kolejnym motywatorem stosowanym przez pracodawców są preferencyjne kredyty dla pracowników. Ponad 19-stu (60%) respondentów ma możliwość skorzystania z takich kredytów. Spośród tych 60%, tylko 2 osoby zadeklarowały, że nie korzystają z takich kredytów.

Powyższa tabela zawiera kilka wybranych elementów, jakie może zawierać system motywacji. A oto, które spośród nich są najcenniejsze z punktu widzenia ankietowanych pracowników. Okazało się, że dla badanych respondentów szczególnie cennym elementem jest wysokość płac. Znając polskie realia nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. Interesujący staje się natomiast fakt, że ludzie coraz bardziej cenią sobie kulturalne traktowanie przez współpracowników, dobre relacje z przełożonymi oraz dobrą atmosferę w pracy.

Następnym najczęściej wybieranym elementem było poszerzenie zakresu odpowiedzialności. Świadczy to o tym, że pracownicy pragną być współodpowiedzialni za losy przedsiębiorstwa, w którym pracują. Cenią sobie także słowa uznania z ust przełożonego. Przydzielenie trudniejszych zadań oraz pochwała ze strony współpracowników to elementy, do których pracownicy przywiązują najmniejszą wagę.

Okazało się, że motywacja ekonomiczna jest dla pracowników najważniejsza. Poniższa tabela prezentuje, które spośród pozaekonomicznych elementów motywacji działają na respondentów najbardziej mobilizująco.

Najbardziej mobilizującym oddziaływaniem odznacza się pewność zatrudnienia, bez wątpienia jest to spowodowane sytuacją panującą na rynku pracy. Z badań wynika, że możliwość zdobycia praktyki zawodowej działa tak samo mobilizująco jak możliwość osobistego rozwoju czy też możliwość zdobycia nowych kwalifikacji.

Polecane: Kurs sep kraków

Polecane: https://kursyzawodowe.com.pl/oferta/kurs-f-gazy