Początki Internetu w Polsce

Wyobraźmy sobie, że jest rok 2008, badanie przeprowadzone pomiędzy 03.07.2008 r. a 03.10.2008 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej wykazało, że...

Większość dorosłych Polaków (57%) ma w swoim gospodarstwie domowym komputer osobisty. Od ubiegłego roku grupa ta zwiększyła się o 6 punktów procentowych. Dostęp do Internetu ma w domu blisko połowa ogółu dorosłych (48%). Z Internetu korzysta ponad dwie piąte ankietowanych (44%), czyli o 7 punktów procentowych więcej niż w marcu 2007 r. W miesiącu poprzedzającym sondaż około dwóch piątych dorosłych Polaków (39%) używało e-maila. Co czwarty sprawdzał pocztę codziennie.

Jedna piąta respondentów (21%), czyli blisko połowa internautów, zarejestrowała się w jakimś portalu społecznościowym (np. Nasza--klasa, MySpace lub podobnym). Najczęściej chcą oni odnawiać dawne znajomości, nawiązać kontakty, słuchać muzyki, oglądać filmy lub zdjęcia, czytać teksty. Korzystają z tych serwisów także w celach zawodowych.

Od ubiegłego roku przybyło osób robiących zakupy przez Internet. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 15% ogółu dorosłych kupiło coś w sieci. Najczęściej były to książki lub płyty, a także sprzęt elektroniczny oraz odzież i obuwie. Ogółem większość internautów kupiła coś za pośrednictwem Internetu, natomiast co piąty coś sprzedał.

Rośnie liczba połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci. Blisko dwie piąte dorosłych internautów (17% wszystkich respondentów) w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie prowadziło przez Internet rozmowy telefoniczne korzystając z komunikatorów takich jak np. Skype czy Gadu-Gadu.

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery i dostęp do Internetu jest związane z wykształceniem i sytuacją materialną, a także wiekiem respondentów. Wraz ze wzrostem wykształcenia i poprawą warunków materialnych rośnie prawdopodobieństwo, że gospodarstwo domowe jest wyposażone w tego rodzaju urządzenia. Badani w wieku do 55 lat w przeciwieństwie do osób starszych w większości mają komputer i dostęp do Internetu. Pewną rolę odgrywa też wielkość miejsca zamieszkania: w miastach, zwłaszcza dużych, dostęp jest lepszy niż na wsi.

Najczęstszy kanał połączenia gospodarstwa domowego z Internetem to stałe łącze obsługiwane przez firmę oferującą usługi telekomunikacyjne: 22% ogółu dorosłych, czyli blisko połowa internautów korzysta z tej formy dostępu. Badani rzadziej deklarują korzystanie ze stałego łącza obsługiwanego przez firmę oferującą telewizję kablową (7% ogółu dorosłych, czyli 14% internautów). Dostęp wdzwaniany przez modem, za pośrednictwem linii telefonicznej, ma 6% dorosłych. Tyle samo osób (6% ogółu dorosłych) łączy się z Internetem przez sieć lokalną lub korzysta z innych sposobów (np. przez łącze radiowe, satelitarne).

W ciągu ostatniego roku znacznie wzrosło znaczenie połączeń proponowanych przez firmy telekomunikacyjne, natomiast nie rozwijają się usługi oferowane przez sieci telewizji kablowej: użytkowników jest tyle samo co rok temu, czyli zmniejsza się ich proporcja wśród ogółu internautów. Połączenie wdzwaniane, jeszcze w 2004 roku najczęstszy sposób dostępu, obecnie traci na znaczeniu.

Ponad połowa ankietowanych (55%) deklaruje, że zdarza im się w różnych miejscach używać komputera. Od ubiegłego roku liczba osób korzystających z tego urządzenia wzrosła o 6 punktów procentowych.

Prawie połowa respondentów (48%) korzysta z komputera w domu, z czego co trzeci (33%) używa go codziennie lub prawie codziennie. Jak podaliśmy wcześniej, 57% dorosłych Polaków ma dostęp do komputera w domu, a więc część z nich (9% ogółu) ma komputer w domu, lecz go nie używa. Dotyczy to zwłaszcza ankietowanych w wieku 35 lat i starszych. Wśród osób młodszych odsetek użytkowników jest wyższy niż odsetek posiadaczy komputera w domu (prawdopodobnie korzystają oni z komputera w pracy lub szkole), natomiast wśród tych, którzy ukończyli 34 lata, część ma dostęp do komputera w domu, lecz z niego nie korzysta. Można sądzić, że posługują się nim młodsi domownicy.
Ponad dwie piąte dorosłych Polaków (44%) używa internetu. Od ostatniego roku liczebność tej grupy zwiększyła się o 7 punktów procentowych. Korzystanie z internetu jest silnie uzależnione od takich cech społeczno-demograficznych, jak: wiek, wykształcenie, sytuacja materialna i miejsce zamieszkania.

Bardzo wyraźny jest wpływ wieku: najmłodsi respondenci w zdecydowanej większości korzystają z sieci, wśród najstarszych robią to tylko pojedyncze osoby. Wiek graniczny to 45 lat: wśród młodszych większość łączy się z siecią, wśród starszych – mniejszość. Im lepsze wykształcenie, tym większe prawdopodobieństwo, że respondent korzysta z sieci. Osoby ze średnim i wyższym wykształceniem w większości są użytkownikami internetu, natomiast pozostali najczęściej nie mają z nim styczności.

Korzystanie z Internetu jest związane z warunkami materialnymi gospodarstwa domowego respondenta – wśród osób określających je jako dobre większość zalicza się do internautów, wśród pozostałych – mniejszość. Internautów jest proporcjonalnie znacznie więcej w miastach, zwłaszcza największych, niż na wsi. W celu oszacowania potencjału rozwoju internetu zapytaliśmy, czy w ciągu najbliższego roku respondenci będą korzystać z niego regularnie, czyli przynajmniej raz w miesiącu. Z uzyskanych deklaracji wynika, że za rok użytkownikiem internetu może być co drugi Polak (52%) – tylu respondentów przewiduje, że na pewno lub prawdopodobnie będą korzystać z sieci.

Jak z powyższych danych wynika, Internet staje się potężnym medium i środkiem komunikacji z nieograniczonymi wręcz perspektywami rozwoju, w związku z czym przed organizacjami st5aje ważne wyzwanie jak najefektywniejszego wykorzystania tego środka.