Podstawowe rachunki bankowe

Polecane: przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt

Rachunki bieżące mają podstawowe znaczenie dla jednostek gospodarczych. Wpływają na nie należności od odbiorców za sprzedane towary i świadczone usługi, podejmowane są z nich środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywanie zobowiązań wobec dostawców, podatki, opłaty itp. Umowa rachunku może przewidywać wyodrębnienie na rachunku bieżącym środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele, a także przeprowadzanie rozliczeń w tym zakresie.

Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania przez jego posiadacza rozliczeń w innych bankach. Operacje dokonywane za pośrednictwem tego rachunku zazwyczaj ograniczają się do ściśle określonych celów, co jednak nie jest regułą. Otwarcie rachunku pomocniczego nie wymaga zgody banku prowadzącego rachunek bieżący jednostki gospodarczej.

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych przez okres wynikający z umowy zawartej z bankiem. Korzystają z nich zazwyczaj przedsiębiorstwa obywające się bez pomocy kredytowej, lokując na nich wolne środki pieniężne. Zachęca je do tego wyższe oprocentowanie tych rachunków niż rachunków bieżących.

Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla osób fizycznych. Mogą być prowadzone również dla szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym mogą być oprocentowane według stopy stałej lub zmiennej w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Do obliczenia odsetek przyjmuje się że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni.

Polecane: https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy

Polecane: https://pospay.com.pl