Procesy i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi (pracownikami)

Zarządzanie zasobami ludzkimi odwołuje się do całego zbioru wiedzy umiejętności i podstaw, które są potrzebne wszystkim przedsiębiorstwom, by mogły ze sobą konkurować. ZZL wymaga od kierownictwa troski o podwładnych i zdecydowanych działań przede wszystkim w takich strefach jak selekcja, szkolenie i rozwój pracowników, ich wzajemne stosunki oraz wynagrodzenia. Działania te mogą być ze sobą ściśle powiązane po przez stworzenie wspólnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi.Taką teorię proponują Pettigrew i Whipp.

A zatem podkreśla się: po pierwsze – zaangażowanie kierownictwa, po drugie – przyjęcie podejścia strategicznego, po trzecie – zapewnienie wzrostu wartości pracowników po przez ich rozwój i ocenę działalności, po czwarte – uzyskanie pełnego zaangażowania pracowników w realizację zadań wyznaczonych przez firmę.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza pewną ideologię opartą na przekonaniu, iż organizacje (struktury) istnieją po to by dostarczyć klientom pewnych wartości (dóbr). Sposobem na osiągnięcie wspomnianego celu staje się dalekowzroczne podejście do kwestii kierowania ludźmi i traktowanie ich nie jako koszty zmienne, lecz jako majątek trwały. ZZL postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów w firmie, stąd też stoi na stanowisku iż należy im zapewnić jak najlepszych przywódców i możliwości pełnego rozwoju posiadanych zdolności.  

Znaczenie gospodarowania zasobów ludzkichProces gospodarowania zasobami ludzkimi ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania firmy. Funkcjonowanie firmy zawsze wymagało kierowania ludźmi, jednak nie miało tak dużego znaczenia jak we współczesnym świecie. Z tego wynika ,że zaczęto zdawać sobie sprawę jak cennym środkiem poprawy wydajności firmy są zasoby ludzkie. Uświadomiono  sobie z jakim kosztami wiąże się niewłaściwe gospodarowanie zasobów. GZL jest funkcją kierowniczą, głównymi jej zadaniami jest rekrutacja, dobór, szkolenia i doskonalenia pracowników w taki sposób aby zaspokoić potrzeby firmy. Jest to proces ciągły, mający na celu zapewnienie organizacji odpowiednich pracowników na właściwych stanowiskach w odpowiednim czasie.

Proces GZL  obejmuje siedem podstawowych części

.  

1.Planowanie zasobów ludzkich to ciągłe i odpowiednie zaspakajanie potrzeb kadrowych. W  planowaniu zasobów ludzkich bierze się pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne . Przy czynnikach wewnętrznych uwzględnia się potrzebne umiejętności pracowników, rozbudowę bądź zmniejszenie stanowisk pracy. Do czynników zewnętrznych zaliczyć można rynek pracy.

2.Rekrutacja polega na znalezieni odpowiedniej liczby osób na dane stanowiska zgodnie z planem zasobów ludzkich. Kandydatów poszukuje się za pomocą ogłoszeń, agencja pośrednictwa pracy.

3.Wprowadzenie do pracy ma pomóc nowym pracownikom w bezkonfliktowym dostosowaniu się do organizacji. Im lepsza jest atmosfera tym lepiej dostosować jest się pracownikowi do nowych warunków.

4. Dobór  jest celem kierowania zasobami ludzkimi polega na znalezieniu odpowiednich ludzi, aby spełnić misje, wykonać funkcje i zadania organizacji. Polega na zapoznaniu się z wypełnionymi formularzami podań i życiorysami, przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych oraz sprawdzeniem referencji. Celem tych czynności jest wstępny wybór kandydatów, którzy przedstawiani są kierownikowi, który podejmuje decyzje o zatrudnieniu.

5. Szkolenie i kursy dokształcające mają na celu poprawienie umiejętności pracowników jest to równoznaczne z poprawą efektywności organizacji. Doskonalenie natomiast pomaga w przygotowaniu pracowników do awansu.

6. Ocena efektywności polega na porównaniu wyników pracy z normami jakie są wymagane na danym stanowisku pracy. Niska efektywność może prowadzić do zwolnienia albo do konieczności dodatkowego szkolenia. Wysoka efektywność pozwala firmie na prawidłowe funkcjonowanie ale przede wszystkim dla samego pracownika może oznaczać awans, nagrodę. Oceny tej dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.

7. Awanse, przeniesienia, zwolnienia wynikają z przydatności pracownika do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Osoby solidnie wykonujący swoją pracę mogą awansować. Osoby o niskiej efektywności pracy można przenieść na niższe stanowiska bądź zwolnić.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi można określić jako proces składający się z logicznie ze sobą powiązanych czynności, które  zapewnią organizacji w określonym czasie i miejscu wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach . ponieważ właśnie od tego zależy efektywność danego przedsiębiorstwa. Cele, które wyznaczyła sobie dana organizacja i dąży do ich osiągnięcia winna jednoczyć się z celami pracujących w niej ludzi.