Rola i jakość szkoleń pracowników

W wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach dbających o rozwój do głównych zadań należy umiejętny proces zarządzania ludźmi. W świetle takiego nastawienia człowiek jest traktowany jako najwyższe dobro. Od jego zaangażowania, jakości pracy, wydajności oraz identyfikacji z zakładem zależeć będzie dalszy pozytywny rozwój firmy.

Jednym z ważniejszych zadań staje się więc zapewnienie racjonalnego zatrudnienia oraz ciągła poprawa w kierunku pozyskiwania pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Poza tym w stosunku do istniejącej kadry promuje się podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności przez systematyczne dokształcanie. Innymi elementami doskonalenia metod zarządzania jest motywowanie do efektywnej pracy, uznawanie osiągnięć pracowników i ich właściwy dobór do miejsc pracy, docenianie wiedzy, pomysłowości, wspieranie ludzi kreatywnych. W wielu wypadkach można to osiągnąć, prowadząc systematyczne szkolenia o wysokiej jakości.

Z wieloma inicjatywami szkolenia pracowników występują sami pracodawcy. Zajmują się oni nie tylko finansowaniem szkoleń, ale często ich organizowaniem. Znając swoją kadrę, wiedzą, w jakim kierunku powinna ona podejmować kształcenie. Opracowują wówczas własny program szkoleń, dostosowując go do potrzeb i możliwości pracowników. Wyznaczają czas i miejsce szkolenia, zatrudniają najlepszych fachowców z danej dziedziny. Inne warianty to przyjęcie oferty od firmy szkolącej, która sama opracowała projekt szkolenia, dobrała wykładowców i środki dydaktyczne.

Jednakże prawidłowo skonstruowana oferta nie jest równoznaczna z wysoką jakością świadczonych usług. W świetle wcześniejszych rozważań ogromna jest również rola wykładowcy na szkoleniach pracowniczych. Od jego zdolności, umiejętności i predyspozycji będą zależeć przyszłe efekty np. cyklu produkcyjnego, postępu technicznego. Z kolei wymagania norm ISO wyznaczają pewien styl funkcjonowania współczesnej firmy. Polega on na zapewnieniu stałej wysokiej jakości. Stąd też stałą jakość powinny mieć również stosunki interpersonalne w zakładzie. Od nich zależy nie tylko porozumiewanie się pracowników, ale także prawidłowe nadawanie i odbieranie informacji.

Wiąże się to z umiejętnościami społecznymi ludzi, ich zachowaniem i działaniem. Dlatego wśród najbardziej potrzebnych szkoleń wysuwają się na plan pierwszy takie jak:
- autoprezentacja
- poczucie własnej wartości
- komunikacja interpersonalna
- mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna
- twórcze rozwiązywanie problemów
- savoir – vivre w biznesie, biurze i nie tylko
- skuteczne negocjacje
- asertywność w rozwiązywaniu konfliktów i relacjach zawodowych
- pokonywanie i obrona przed stresem
- umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych

Przytoczone wyżej szkolenia wpływają na pozytywną zmianę osobowości człowieka. Poprawiają stosunki interpersonalne i relacje międzyludzkie. Uczą rozwiązywania problemów, konfliktów, obrony przed stresem. Poza tym wyzwalają kreatywność, empatię. Motywują do podnoszenia jakości kontaktów z klientami.

Kształcenie i rozwój człowieka mają na celu zarówno uzupełnienie jego wiedzy, jak i doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań. Sprzyjają również poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu przedsiębiorczości, innowacji. Dlatego oprócz szkoleń w zakładzie pracy podejmowane są często działania w innych placówkach, w tym także oświatowych. Dzięki nim dorośli uczniowie zdobywają nowe specjalizacje, wykształcenie, zmieniają profesję. Daje im to o wiele lepsze możliwości w zakładach pracy. Pracownicy sami pokrywają koszty dokształcania.

Jednakże w zamian żądają wysokiej jakości usług dydaktycznych. Chcą najlepszych wykładowców, którzy w przystępny sposób będą podawali nową wiedzę. Oczekują nowoczesnych metod i technik kształcenia opartych na wiarygodnych źródłach informacji. Po ukończeniu dodatkowych kursów i szkoleń chcą być profesjonalistami w danej dziedzinie. Pokonując wiele barier, dążą do mistrzostwa. Takie nastawienie i myślenie zmusza placówki kształcenia ustawicznego do dostosowania szkoleń do współczesnych wymagań i oczekiwań.