Umowa rachunku bankowego

Podstawą prawną dla prowadzenia przez banki rachunków jest art. 49 prawa bankowego, który stanowi, że:
1. Banki prowadzą rachunki bankowe dla osób fizycznych i osób prawnych oraz dla jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeśli posiadają zdolność prawną.
2. Rachunki są prowadzone w złotych i w walutach obcych.
3. Bank swobodnie dysponuje powierzonymi środkami pieniężnymi, a w zamian dokłada wszelkich w zakresie bezpieczeństwa powierzonych środków pieniężnych bankowi.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych ustalone są w zasadach prowadzenia rachunków bankowych, opracowanych przez poszczególne banki, oraz w regulaminach. Uprawnienie to wynika m.in. z art. 109 prawa bankowego, który mówi, że bank w zakresie swojej działalności może wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych. Stają się one wiążące dla stron, jeśli nie zostaną ustalone odmienne prawa i obowiązki.

Otwieranie rachunku bankowego następuje przez zawarcie z bankiem umowy na piśmie, która powinna określać w szczególności:
• strony umowy
• rodzaj otwieranego rachunku
• walutę, w jakiej rachunek jest prowadzony
• czas, na jaki rachunek został otwarty
• wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany
• sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku
• terminy wypłaty lub kapitalizacji odsetek
• terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku
• zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku
• tryb i warunki dokonywania zmiany umowy
• zasady rozwiązania umowy w razie niedokonywania na rachunku żadnych obrotów

W umowie rachunku bankowego wskazuje się zasady i sposób ustalania wysokości prowizji oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku. Zgodnie z polskim prawem bankowym, w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą są prowadzone cztery podstawowe rodzaje rachunków bankowych. Są to rachunki:
- bieżące
- pomocnicze
- lokat terminowych
- oszczędnościowe