Korzyści z międzynarodowego podziału pracy

Czynniki określające miejsce kraju w międzynarodowym podziale pracyIstnieje cały szereg czynników tak pośrednich jak i bezpośrednich, które determinują pozycję danego kraju w międzynarodowym podziale pracy. Najważniejsze z nich to:1) Postęp techniczny – im wyższy tym korzystniejsza pozycja międzynarodowa. Ważna Czytaj więcej...

Uwarunkowania międzynarodowego podziału pracy

Analizując Międzynarodowy podział pracy możemy go dokonywać tego w dwóch  podstawowych ujęciach:1. Dynamicznym2. Statycznym Ujęcie statyczne zakłada przyjęcie już istniejącej struktury towarowej i geograficznej za stałą i niezmienną. Podejście statyczne może być przydatne do rozważań teoretycznych w tym Czytaj więcej...

Międzynarodowy podział pracy

Charakterystyka ogólna podziału pracyPodział pracy to sposób organizacji procesów produkcyjnych w społeczeństwie,  polegający na wyodrębnieniu się grup ludzi zajmujących się wytwarzaniem  określonych produktów (społeczny podział pracy) lub wykonujących określone czynności przy wytwarzaniu tego samego Czytaj więcej...

Gospodarka regionalna i interregionalna

Gospodarka regionalna to taka dyscyplina wiedzy, która ukształtowała się w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. Przyczyną był inny sposób postrzegania gospodarki, ze względu na przestrzeń, społeczeństwo i gospodarkę- te trzy elementy mają się równoważyć, gospodarka nie może się rozwijać kosztem społeczeństw Czytaj więcej...

Gospodarka regionalna

Region to ponadlokalny układ społeczno- terytorialny, identyfikowalny dzięki specyficznym cechom przestrzeni, a także więzi społecznej wynikającej z tożsamości regionalnejZ punktu widzenia geografii region jest względnie jednorodną wewnętrznie częścią powierzchni geograficznej, różniącą się do terenów przyle Czytaj więcej...

Problemy globalne

Do najczęściej wymienianych problemów globalnych należą:- groźba zniszczenia ludzkości w przypadku wojny jądrowej- ochrona środowiska naturalnego człowieka- szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego- problem wyżywienia ludzkości- zagrożenie narkomanią, AIDS i innymi groźnymi chorobami- terroryzm międzyna Czytaj więcej...

Globalizacja a regionalizacja

Między regionalizacją i globalizacją występują istotne wzajemne interakcje, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W procesach globalizacyjnych wyróżnić można przede wszystkim trzy rodzaje globalizacji:a) globalizację hegonomicznąb) globalizację trójbiegunowac) globalizację multilateralnąJeżeli globaliz Czytaj więcej...

GATT / WTO

GATT był jedyną instytucją globalną zajmującą się międzynarodowymi stosunkami handlowymi oraz redukcją barier handlowych. Podstawowym celem GATT było doprowadzenie do rozwoju handlu bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Znajduje to wyraz w klauzuli największego uprzywilejowania (KNU): wszystkie korzyści, ulgi, przywileje Czytaj więcej...