Lokaty oszczędnościowe w banku X

Lokaty oszczędnościowe negocjowane
Dla Klientów, którzy dysponują znacznymi zasobami gotówki proponujemy szczególnie korzystna formę lokowania, umożliwiającą określenie indywidualnych warunków umowy.

Warunki i zasady prowadzenia rachunku lokaty są ustalane w trakcie negocjacji i mogą dotyczyć:
• wysokości oprocentowania
• okresu utrzymywania lokaty, np. 2-3 dni lub 45 dni
• wysokości i sposobu naliczania odsetek
• wyodrębnienia z kwoty lokaty jej części, możliwej do wycofania przed upływem zadeklarowanego okresu, nie powodującego utraty umownego oprocentowania dla pozostałej części kwoty
• warunków wypowiedzenia, tzn. wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia Banku o terminie podjęcia środków

Lokaty o charakterze rentierskim
Dzięki stosownej przez Bank miesięcznej kapitalizacji odsetek, lokaty oszczędnościowe mogą stanowić formę lokat rentierskich, tzn. w okresie trwania lokaty można co miesiąc pobierać odsetki od ulokowanego kapitału na bieżące wydatki.

Lokaty oszczędnościowe z PREMIĄ
Wpłacając co miesiąc, przez okres roku określoną kwotę dochodzą nie tylko odsetki naliczane i kapitalizowane miesięcznie, ale dodatkowo za systematyczne oszczędzanie – premia. Umowa lokaty oszczędnościowej z PREMIĄ  zawierana jest na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na następny rok (nie dłużej niż 5 kolejnych lat). Środki na lokacie oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, kapitalizowane i naliczane miesięcznie.

Lokata dynamiczna
Przyjmowana jest na okres 12 miesięcy. Bank ustala różną stopę oprocentowania dla każdego miesiąca trwania lokaty, przy czym jest ona wyższa dla każdego kolejnego miesiąca. Oznacza to, że stopa dla lokaty, np. w 10-tym miesiącu utrzymywania lokaty jest wyższa niż w 3-cim miesiącu.

Lokata dynamiczna jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, że może być zmieniona w trakcie trwania lokaty. Odsetki są naliczane i kapitalizowane w okresach miesięcznych:
• w dniu podjęcia środków z lokaty
- wypłacane w całości
• w czasie trwania lokaty
- przekazywane co miesiąc na rachunki wskazane przez Klienta
- pobierane co miesiąc w gotówce