Informacje wykorzystywane do opisu rozwoju społecznego

W nurcie subiektywistycznych badań jakość życia utożsamiana jest z satysfakcją uzyskiwaną przez ludzi w różnych sferach ich egzystencji, bądź też uznawana jest jako najbardziej miarodajny wskaźnik jakości życia. Podkreślić jednak wypada, że dla tej oceny, aby była bardziej wszechstronna, należy korzystać zar Czytaj więcej...

Problemy globalne

Do najczęściej wymienianych problemów globalnych należą:- groźba zniszczenia ludzkości w przypadku wojny jądrowej- ochrona środowiska naturalnego człowieka- szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego- problem wyżywienia ludzkości- zagrożenie narkomanią, AIDS i innymi groźnymi chorobami- terroryzm międzyna Czytaj więcej...

Poziom i jakość życia a potrzeby ludzkie

Problematyka warunków bytu oraz jakości życia ludności jest niezwykle zróżnicowana i wymaga różnorodnych badań społeczno-statystycznych. Pojęcia poziomu i jakości życia są ściśle związane z kategorią potrzeb. W polityce społecznej istotne jest bowiem określenie stanu zaspokojenia potrzeb społecznych. Wśród Czytaj więcej...

Argumentacja stosowana przez prawnika

Argumentacją prawniczą określamy sposób uzasadniania twierdzeń, zarówno w obszarze tworzenia jak i stosowania prawa. Na zajęciach pomijamy tą pierwszą płaszczyznę i przyjmujemy w uproszczeniu, iż argumentacja to sposób uzasadniania (usprawiedliwiania) twierdzeń formułowanych w związku z kwalifikacją prawną okre Czytaj więcej...

Wskaźniki i miernika poziomu życia

Wyróżnić możemy kilka grup mierników poziomu życia.Wskaźniki i mierniki syntetyczneProblematyka poziomu i jakości życia jest bardzo zróżnicowana i wymaga prowadzenia różnych badań. Mają one zobrazować dokonujące się zmiany społeczne, ukazać stopień zaspokojenia potrzeb i możliwości realizacji wartości i a Czytaj więcej...