Jakie korzyści daje nam bankowość internetowa?

Nowoczesne produkty bankowe oferowane są w naszym kraju od niedawna. Mimo tego, już teraz możemy doliczyć się kilku krajowych banków internetowych. Ich liczne pojawienie się na rynku nie jest tylko uzależnione od niskich kosztów utrzymania, ale przede wszystkim od rosnącej popularności wśród klientów. Popularność Czytaj więcej...

Przyczyny bezrobocia

Naczelną ideą klasycznej koncepcji rynku pracy jest twierdzenie, że w warunkach wolnorynkowej gospodarki występuje tendencja do ustalania się na rynku pracy równowagi, charakteryzującej się pełnym zatrudnieniem. Nie dopuszcza się więc w tej koncepcji istnienia bezrobocia w gospodarce wolnorynkowej. U podstaw klasyczne Czytaj więcej...

Stopa bezrobocia i jej mierzenie

Bezrobocie jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki i społeczeństwa, stąd bardzo ważną sprawą jest jego właściwy pomiar. Najczęściej jest nim stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia jest to procentowy stosunek liczby ludzi uznanych za bezrobotnych do wielkości zasobów siły roboczej.W każdej gospodarce istnieje pewna Czytaj więcej...

Bezrobocie i jego rodzaje

Z naukowego punktu widzenia bezrobocie to ilość osób pozostająca bez pracy, ale zdolna do niej i gotowa ją podjąć, zarejestrowana we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie pracy.Zjawisko bezrobocia należy do najbardziej palących problemów społecznych XX wieku i wiele wskazuje na to, iż również wiek Czytaj więcej...

Etyka zawodowa

Etyka tradycyjnie od dawna znajduje się wśród dyscyplin filozoficznych. Najogólniej i najprościej można określić ją jako naukę, która zajmuje się moralnością. W etyce koncentrujemy się wokół pojęcia dobra moralnego. Etyka to teoria właściwego postępowania, a moralność – jego praktyka. Etyka jest  za Czytaj więcej...

Hipnoza i hipnoterapia w medycynie

Znane od wieków fenomeny hipnotyczne były wykorzystywane do bardzo różnych celów. Nierzadko – i to zarówno w zamierzchłej przeszłości, jak i całkiem współcześnie – hipnoza służyła do demonstrowania "władzy" nad człowiekiem, szczególnych umiejętności, a nawet wzbudzania lęku w różnych grupach ludzkich. Czytaj więcej...