Informacje wykorzystywane do opisu rozwoju społecznego

W nurcie subiektywistycznych badań jakość życia utożsamiana jest z satysfakcją uzyskiwaną przez ludzi w różnych sferach ich egzystencji, bądź też uznawana jest jako najbardziej miarodajny wskaźnik jakości życia. Podkreślić jednak wypada, że dla tej oceny, aby była bardziej wszechstronna, należy korzystać zar Czytaj więcej...

Wskaźniki i miernika poziomu życia

Wyróżnić możemy kilka grup mierników poziomu życia.Wskaźniki i mierniki syntetyczneProblematyka poziomu i jakości życia jest bardzo zróżnicowana i wymaga prowadzenia różnych badań. Mają one zobrazować dokonujące się zmiany społeczne, ukazać stopień zaspokojenia potrzeb i możliwości realizacji wartości i a Czytaj więcej...

Poziom i jakość życia a potrzeby ludzkie

Problematyka warunków bytu oraz jakości życia ludności jest niezwykle zróżnicowana i wymaga różnorodnych badań społeczno-statystycznych. Pojęcia poziomu i jakości życia są ściśle związane z kategorią potrzeb. W polityce społecznej istotne jest bowiem określenie stanu zaspokojenia potrzeb społecznych. Wśród Czytaj więcej...

Wykładnia prawa

Możemy wyróżnić 2 podstawowe koncepcje wykładni sformułowane przez przedstawicieli dwóch szkół:A) koncepcja derywacyjnaB) koncepcja klaryfikacyjnaAd AKoncepcja derywacyjna wykładni występuje w 2 wersjach:1) ogólnej2) szczególnejAd 1)W wersji ogólnej wykładnią prawa jest każdy akt rozumienia przepisu prawnego, kt Czytaj więcej...

Argumentacja stosowana przez prawnika

Argumentacją prawniczą określamy sposób uzasadniania twierdzeń, zarówno w obszarze tworzenia jak i stosowania prawa. Na zajęciach pomijamy tą pierwszą płaszczyznę i przyjmujemy w uproszczeniu, iż argumentacja to sposób uzasadniania (usprawiedliwiania) twierdzeń formułowanych w związku z kwalifikacją prawną okre Czytaj więcej...

Problemy globalne

Do najczęściej wymienianych problemów globalnych należą:- groźba zniszczenia ludzkości w przypadku wojny jądrowej- ochrona środowiska naturalnego człowieka- szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego- problem wyżywienia ludzkości- zagrożenie narkomanią, AIDS i innymi groźnymi chorobami- terroryzm międzyna Czytaj więcej...

Globalizacja a świat

 Globalizacja jest procesem, który ma swoje dobre jak i złe strony. Ma swoich zwolenników np. Francisa Fukujamę, który uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Twierdzi, że globalizacja jest jedyną drogą, aby przekształcić państwa biedne w bogate i przeciwników np. Benjami Czytaj więcej...

Globalizacja a regionalizacja

Między regionalizacją i globalizacją występują istotne wzajemne interakcje, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W procesach globalizacyjnych wyróżnić można przede wszystkim trzy rodzaje globalizacji:a) globalizację hegonomicznąb) globalizację trójbiegunowac) globalizację multilateralnąJeżeli globaliz Czytaj więcej...