Problemy globalne

Polecane: jesienne potrawy

Do najczęściej wymienianych problemów globalnych należą:
- groźba zniszczenia ludzkości w przypadku wojny jądrowej
- ochrona środowiska naturalnego człowieka
- szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego
- problem wyżywienia ludzkości
- zagrożenie narkomanią, AIDS i innymi groźnymi chorobami
- terroryzm międzynarodowy i wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa
- zadłużenie zagraniczne wielu państw
- problemy demograficzne
- wzrost przestępczości młodego pokolenia

Problemy globalne można podzielić na następujące grupy podstawowe:
- grupa pierwsza to zagadnienia społeczno-historyczne i międzynarodowo-polityczne, będące konsekwencją światowego rozwoju. Zaliczamy do niej między innymi zażegnanie groźby wybuchu wojny termojądrowej, przezwyciężenie zacofania państw tak zwanego trzeciego świata
- grupa druga związana jest z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych; dotyczy kwestii demograficznych, ekologicznych, energetycznych, gospodarowania zasobami surowców
- grupa trzecia odnosi się do możliwości wykorzystania bogactw oceanów i kosmosu
- czwarta grupa – to zagadnienia ekologiczne, związane z koniecznością ochrony zasobów duchowych ludzkości

Ponieważ zagrożenia, problemy globalne występują w skali świata, ludzkości, to również trzeba działać globalnie, w skali międzynarodowej trzeba im przeciwdziałać i je rozwiązywać.
Podstawowymi cechami problemów globalnych są:
- ich wszechświatowy charakter
- ich złożoność, zależność od działania wielu czynników i wzajemne powiązanie
- poważne konsekwencje wiążące się z nie rozwiązaniem ich
- prawda, że ich rozwiązanie możliwe jest jedynie wówczas, gdy odpowiednie przedsięwzięcia obejmują swym zasięgiem cały świat

Jednym z największych problemów współczesnego świata jest problem głodu i wyżywienia ludzkości. Od czasów najdawniejszych wyżywienie ludzi budziły troskę, szczególnie wtedy, gdy miliony umierały i umierają z głodu.

Do czasów współczesnych głód daje o sobie znać z różnym nasileniem różnych państw słabo rozwiniętych. Sprawą tą zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych z FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa) na czele. Sprawa wyżywienia jest złożona, nie chodzi tylko o produkcję żywności, lecz o jej dystrybucję, możliwości zakupu, itp. Oprócz śmierci głodowej, występuje też zjawisko niedożywienia.

Szuka się sposobów podniesienia wydajności z hektara, zagospodarowania w sposób racjonalny wyprodukowanej żywności (magazynowanie), właściwego transportu, pomocy żywnościowej, itp. Różne instytuty naukowe stwierdzają, że w skali światowej produkuje się wystarczającą ilość żywności. Problem powstaje z podziałem i nierównomiernym występowaniem urodzajności ziemi.

Niestety liczba problemów globalnych jest długa. Istnieje w świecie straszliwe pomieszanie problemów, których korzeni i zakresu nie jesteśmy w stanie uchwycić i z których ludzkość nie może się wyplątać np. ubóstwo, bezrobocie, protekcjonizm, zaburzenia równowagi finansowej. Każdy z tych procesów ma własną dynamikę przemian, a wszystkie działają równocześnie i nieustannie, jedno wespół z drugim.