Rachunki bieżące i lokaty w banku X

Operacje bankowe świadczone na rzecz ludności polegają przede wszystkim na obsłudze obrotu oszczędnościowego i udzielanych kredytów, prowadzeniu rachunków bankowych oraz przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych. W ostatnich latach pojawiły się karty płatnicze i wzrasta ich popularność. Ludność gromadzi wkłady oszczędnościowe na książeczkach oszczędnościowych i w postaci bonów oszczędnościowych, a także na rachunkach bankowych prowadzonych w złotych i w walutach obcych. Jej rozliczenia pieniężne, oprócz już wymienionych, obejmują płatności o charakterze powszechnym, do których należą czynsze, opłaty za świadczenia komunalne, opłaty radiowe i telewizyjne, telefoniczne itp.

Z drugiej strony – miliony osób otrzymują za pośrednictwem banków i poczty emerytury, renty, zapomogi, stypendia itp. Wprawdzie do korzystania z usług bankowych w dziedzinie rozliczeń pieniężnych nie jest konieczne posiadanie rachunku bankowego, ale posiadanie takiego rachunku ułatwia rozliczenia i umożliwia ich nowoczesną obsługę, a ponadto przynosi korzyść w postaci odsetek płaconych przez banki.

Wkłady oszczędnościowe ustawowo korzystają z przywilejów. Przede wszystkim określone wkłady oszczędnościowe ludności są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i przez państwo, a nadzór bankowy z urzędu czuwa nad ich bezpieczeństwem. Wkłady osoby fizycznej złożone w banku są wolne od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego sądowego i administracyjnego do wysokości trzykrotnej średniej miesięcznej płacy w okresie poprzedzającym zajście. W przypadku śmierci wkładcy bank ma obowiązek wypłacić a jego wkładów kwoty niezbędne na pokrycie kosztów pogrzebu. Poza tym wkładca może zażądać, aby po jego śmierci wypłacić najbliższej rodzinie określoną kwotę.

Dowodem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka oszczędnościowa lub inny dokument, który zawsze jest wystawiony jako dokument imienny. W nazwie dokument powinien być użyty wyraz „oszczędnościowy”. Bank może zamknąć rachunek oszczędnościowy, jeżeli w ciągu 5 lat nie dokonano na nim żadnych zapisów, poza okresowym dopisywaniem odsetek, a jego stan nie przekracza minimalnej kwoty ustalonej w umowie, pozwala to bankowi likwidować tzw. martwe rachunki.

Tradycyjną formą oszczędności są książeczki oszczędnościowe, służące ewidencjonowaniu wkładów. Inną formą oszczędzania są bony oszczędnościowe wydawane przez banki na dowód ulokowania wkładu oszczędnościowego.
Wkłady a'vista to przede wszystkim przejściowe nadwyżki finansowe, którymi klient banku może dysponować w każdym momencie28. Prowadząc rachunek ROR bank ponosi poważne koszty, musi bowiem często rejestrować operacje w związku ze zmieniającą się wysokością wkładu. W wielu krajach stopa obowiązkowej rezerwy od tych wkładów jest bardzo wysoka. Dlatego też oprocentowanie wkładów ROR jest niskie, a w niektórych krajach nie są one w ogóle oprocentowane.

Bank XYZ-ABC oferuje następujące rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe XYZKONTO: jest to rachunek otwierany dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W zależności od wysokości deklarowanych wpłat , bank prowadzi następujące rodzaje EKSTRAKONTA:
1. XYZKONTO „S”- jest rachunkiem przeznaczonym dla osób korzystających z produktów i usług bankowych w podstawowym stopniu i deklarujących wpłaty w wysokości określonej w Komunikacie.
2. XYZKONTO – JUNIOR – jest rachunkiem służącym do przechowywania środków pieniężnych przeznaczonych na potrzeby osób małoletnich, które ukończyły 13 rok życia i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zostały upoważnione przez Posiadacza rachunku do dysponowania tymi środkami na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa stałego.
3. XYZKONTO – STUDENT – jest rachunkiem przeznaczonym dla studentów, uczniów szkół policealnych oraz pomaturalnych, otwieranym na czas pobierania nauki nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.
4. XYZKONTO – PROFIT –jest rachunkiem przeznaczonym dla osób deklarujących wpłaty, w wysokości określonej w Komunikacie lub posiadających depozyty terminowe w Banku w wysokościach określonych w Komunikacie.
5. XYZKONTO – VIP – jest rachunkiem przeznaczonym dla osób deklarujących wpłaty, w wysokości określonej w Komunikacie lub posiadających depozyty terminowe w Banku w wysokościach określonych w Komunikacie lub w ocenie Banku posiadają wysoki prestiż społeczno- zawodowy w środowisku lokalnym.

Natomiast Bank ABC123 S.A., oferuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EXTRAKONTO, który umożliwia:
• przechowywanie środków pieniężnych
• przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
• bezgotówkowe przekazywanie na konto części lub całości wynagrodzenia, emerytury lub renty, a także dochodów z innych źródeł
• uzyskanie kredytu odnawialnego oraz gotówkowego
• zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.)
• otwieranie rachunków walutowych, w ramach tej samej umowy rachunku
• przelewanie z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego dowolnych kwot na inne konto osobiste, rachunek walutowy, rachunek bankowy i książeczkę oszczędnościową
• korzystanie z bezpłatnej ochrony ubezpieczeniowej

Otwarcie EXTRAKONTA następuje przez zawarcie pisemnej umowy pomiędzy ABC123 S.A. a osobą występującą o jego otwarcie. W umowie tej, osoba występująca o otwarcie EXTRAKONTA zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych wpłat na EXTRAKONTO. Może także złożyć dyspozycję przelewania na rachunek całości lub części wynagrodzenia. Wpłaty na EXTRAKONTO MOGĄ BYĆ wnoszone w formie:
• wpłat gotówkowych wnoszonych w oddziałach ABC123 SA i innych bankach oraz placówkach pocztowych
• bezgotówkowej (z rachunków bankowych i przekazów z zagranicy)

Wypłaty z EXTRAKONTA mogą być dokonywane:
• w formie gotówkowej
• w formie bezgotówkowej

Posiadacz EXTRAKONTA może dokonywać wypłat przekraczających stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, nie większych jednak niż średnia miesięcznych wpływów o charakterze stałym wniesionych w ostatnich trzech miesiącach kalendarzowych (dopuszczalne saldo debetowe). Dopuszczalne saldo debetowe powinno być wyrównane do 30 dni od daty jego powstania.

Rachunku ROR w złotych Bank XYZ-ABC S.A. oferuje i definiuje jako: rachunek ROR jest rachunkiem płatnym na żądanie. Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane w wysokości X% w stosunku rocznym. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego miesiąca. Bank wpłaca na ten rachunek również:
• odsetki naliczane od lokat
• nie podjęte części lokat w przypadku dokonania wypłaty przed terminem

Rachunek ROR w walutach wymienialnych jest rachunkiem płatnym na każde żądanie. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego miesiąca. Służy do gromadzenia środków w walutach wymienialnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.