Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy faktoringu

Faktorant powinien przedstawić następujące dokumenty:
1. Dokumenty założycielskie, tzn.:
- akt notarialny spółki wraz ze zmianami (spółki prawa handlowego)
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne)
- aktualny wypis z rejestru handlowego ważny 3 miesiące (spółki prawa handlowego)
- aktualny wypis z rejestru spółdzielni (spółdzielnie)
- REGON
2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami
3. Opinia z banku (banków), w których firma ma rachunek bieżący lub korzysta z kredytów albo gwarancji bankowych
4. Aktualne dokumenty finansowe, tzn.:
- bilans i rachunek wyników minimum za ostatni rok (dotyczy także firm, które prowadzą uproszczoną księgowość i nie są zobowiązane do składania sprawozdań do GUS)
- rachunek wyników w układzie miesięcznym minimum za ostatni miesiąc (dotyczy także firm, które prowadzą uproszczoną księgowość i nie są zobowiązane do składania sprawozdań do GUS)
- deklaracje podatkowe za ostatni rok i aktualne
5. Informacja dotycząca współpracy z odbiorcami towarów, dostawy i usługi, tzn.:
- liczba odbiorców
- przebieg dotychczasowej współpracy (od kiedy, obroty z poszczególnymi firmami za ubiegły rok i w roku bieżącym, planowane obroty w roku bieżącym, warunki płatności, terminowość płatności)
- wysokość należności (aktualny stan, średni stan z roku ubiegłego i bieżącego, planowana wysokość należności w okresie współpracy)
- planowana wartość i liczba wierzytelności przedstawianych do wykupu

Szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaj wymaganych dokumentów w sytuacji, gdy dokumenty dłużnika ma dostarczyć faktorant. Wbrew pozorom, nie jest to dla faktora najlepsze wyjście, ponieważ nie zawsze dokumenty i informacje przedstawione przez faktoranta będą go zadowalały. Trzeba wziąć pod uwagę, że na ogół są one gromadzone i przedstawiane nie przez profesjonalistę w dziedzinie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy. Poza tym faktorant ma ograniczone możliwości działania. Lepiej spróbować na własną rękę gromadzić dokumenty i informacje na temat dłużnika.

Bez względu jednak na to, kto zajmuje się tą kwestią, dokumenty dłużnika powinny zawierać:
1. Dokumenty założycielskie tzn.:
- akt notarialny spółki wraz ze zmianami (spółki prawa handlowego)
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne)
- aktualny wypis z rejestru handlowego ważny 3 miesiące (spółki prawa handlowego)
- aktualny wypis z rejestru spółdzielni (spółdzielnie)
- REGON
2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami
3. Opinia z banku (banków), w których firma ma rachunek bieżący lub korzysta z kredytów albo gwarancji bankowych.
4. Aktualne dokumenty finansowe, tzn.:
- bilans i rachunek wyników minimum za ostatni rok (nie dotyczy firm, które prowadzą uproszczoną księgowość i nie są zobowiązane do składania sprawozdań do GUS)
- rachunek wyników w układzie miesięcznym minimum za ostatni miesiąc (nie dotyczy firm, które prowadzą uproszczoną księgowość i nie są zobowiązane do składania sprawozdań do GUS)
- książka przychodów i rozchodów (za ostatni rok oraz w układzie miesięcznym) od firm prowadzących uproszczoną księgowość
- deklaracje podatkowe za ostatni rok i aktualne