Historia Banku Przemysłowego S.A.

Polecane: https://finezja-care.pl

Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi został utworzony w 1990 r. z inicjatywy łódzkich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. Kapitał założycielski wynosił 1300 tys. zł. Ośmiu z ogólnej liczby 36 akcjonariuszy posiadało 85% kapitału akcyjnego. Bank rozpoczął działalność operacyjną w lutym 1991 r. Mimo pogłębiającej się na początku lat dziewięćdziesiątych recesji w regionie łódzkim, która sprawiła, że państwowe wówczas zakłady tekstylne nie mogły dalej inwestować w Bank, ich miejsce zajęli prywatni przedsiębiorcy. W tym okresie Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi jako jeden z pierwszych, podjął się określenia własnej strategii działania w sposób kompleksowy. Jest spółką akcyjną osób prawnych i fizycznych, z przewagą kapitału zagranicznego. W 1994 roku pozyskał jako akcjonariusza i największego klienta Gminę Łódź oraz inne gminy Polski centralnej, co pozwoliło na stworzenie kompleksowej oferty obsługi finansowej gmin.

Inwestorem strategicznym Banku, od września 1997 roku, jest czeska grupa kapitałowa Union Group a.s., w skład której wchodzą: Union banka a.s. z siedzibą centrali w Ostrawie, fundusze emerytalne, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz inwestycyjny. Wzajemne kontakty pomiędzy Union Group a Bankiem Przemysłowym kształtują się na zasadach partnerstwa. Nawiązana współpraca polega na wymianie doświadczeń, wspólnym rozwoju produktów bankowych i doskonaleniu obsługi klientów. Bank podjął działania wspierające przedsięwzięcia polsko-czeskie oraz świadczy usługi klientom prowadzącym handel zagraniczny pomiędzy Czechami a Polską.

Bank Przemysłowy prowadzi działalność w zakresie bankowości: komercyjnej – dla klientów indywidualnych i firm średniej wielkości; korporacyjnej – ukierunkowanej na obsługę dużych klientów poprzez organizację placówek dla przedsiębiorstw i ich obsługę przez wyspecjalizowanych doradców bankowych, jak również bankowości inwestycyjnej. Rozszerzana jest oferta dla jednostek samorządowych oraz podmiotów świadczących usługi na ich rzecz.

Bank stara się dostosować strategię do zmieniających się potrzeb rynku, wypracowując coraz lepsze metody ścisłej integracji z otoczeniem na obszarach funkcjonowania swoich placówek. Zawsze elastycznie reaguje na nowe wyzwania rynku, związane ze wzrostem liczby podmiotów gospodarczych i umacniających się samorządów terytorialnych, z którymi współpraca staje się coraz bardziej korzystna dla obu stron.

Rok 1998 był dla Banku Przemysłowego, okresem pod wieloma względami szczególnym. Złożyło się na to kilka istotnych faktów:
• osiągnięto wynik finansowy na poziomie 6 134 tys. zł brutto i 3 834,3 tys. zł. netto, co pozwoliło ustabilizować kondycję ekonomiczną Banku i stworzyło solidne podstawy do planowania jego dalszego rozwoju
• wzrost liczby placówek terenowych (m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Łodzi)
• zmodyfikowano i poszerzono ofertę produktową Banku, szczególnie mającą wpływ na stronę pasywną bilansu
• poszerzeniu uległa bankowa grupa kapitałowa poprzez utworzenie dwóch spółek. B.P został większościowym akcjonariuszem w spółce BP Telervis S.A. oraz BP Real Nieruchomości S.A.

W strukturze aktywów w roku 1998 dokonała się istotna zmiana. Najważniejszą pozycję bilansową, poza kredytami, stanowiły papiery wartościowe. Ponad 94% ich portfela składa się z bezpiecznych obligacji i bonów skarbowych. Świadczy to o korzystnych zmianach w zakresie alokacji środków finansowych podjętych przez Zarząd Banku.

W 1998 roku nastąpił bardzo dynamiczny wzrost wartości portfela kredytowego w stosunku do roku 1997 (211,8 proc.). Wprowadzona nowa formuła usług Banku, oparta na działalności placówek o charakterze korporacyjnym, znacznie wpłynęła na rozwój tej pozycji bilansowej (97 894,22 tys. zł- wartość portfela kredytowego)

W ciągu 1998 roku Bank systematycznie dokonywał alokacji aktywów płynnych pomiędzy lokatami bankowymi i skarbowymi papierami wartościowymi. Była to droga do uzyskania maksymalnej rentowności, przy jednoczesnej większej dywersyfikacji ryzyka związanego z obrotem dużych kwot pieniężnych.

W ciągu całego1998 roku obrót na rynku międzybankowym zamknął się kwotą 9.235,5 mln zł, z czego 94,5 % dotyczyło lokat udzielonych, a pozostałe 5,5 % lokat zaciągniętych. O rozszerzeniu działalności Banku na nowe obszary świadczy blisko czterokrotny, w stosunku do roku 1997, wzrost portfela akcji i udziałów, który na koniec 1998 roku osiągnął wartość 8,7 mln zł. Jest to przede wszystkim następstwo, wspomnianego już, powołania dwóch nowych spółek, w których B.P. jest akcjonariuszem większościowym.

W 1998 roku sukcesywnie realizowano politykę w zakresie pozyskiwania środków od sektora budżetowego i pozostałych klientów. Odzwierciedlają to wskaźniki dynamiki, które w porównaniu do roku 1997 odpowiednio wzrosły o 29,4 pkt. proc. i 96 pkt. proc. Ponadto dwukrotnie wzrosła wartość depozytów terminowych, co znacząco wpłynęło na rozwój akcji kredytowej. W strukturze depozytów 26,7 proc. Stanowiły rachunki bieżące, a 73,7 % rachunki terminowe. W grupie depozytów terminowych największy udział na koniec roku 1998 stanowiły lokaty osób fizycznych – 76,06 %.

Na koniec 1998 roku kapitały własne Banku wynosiły 59 398,32 tys.zł i składały się między innymi z:
• kapitału akcyjnego 45.347,38 tys. zł
• kapitału zapasowego 12.169,62 tys. zł
• kapitału rezerwowego 1.280,49 tys. zł

Największymi akcjonariuszami Banku Przemysłowego byli na owe czasy:
• Union Group a.s. – kapitał akcyjny – 74,70%
• Gmina Łódź - kapitał akcyjny – 6,85%
• Boryszew S.A. – kapitał akcyjny – 1,47%
• FAKO Łódzka Fabryka Koronek – kapitał akcyjny – 1,10%

W roku 1998 Bank osiągnął przychody w wysokości 99 341,69 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 1997 o 51,1 pkt. proc.

Ogromnym sukcesem Banku jest osiągnięcie, w stosunku do 1997 roku, znaczącego wzrostu wyników finansowych. Świadczy to o pełnej zdolności generowania przez Bank wyniku dodatniego oraz stabilizacji jego kondycji finansowej. Na uwagę zasługuje równocześnie fakt, że pozycjami wykazującymi relatywnie najmniejszą dynamikę wzrostu były koszty działania Banku i pozostałe koszty.