Czynniki określające popyt na czynniki wytwórcze

Teoria ekonomii dzieli wszystkie czynniki produkcji na 3 podstawowe kategorie:
1. zasoby naturalne (ziemia i jej wnętrze) - dochodem z ziemi jest czysta renta ekonomiczna.
2. zasoby pracy ludzkiej - dochody z zastosowania tego czynnika to płace z tytułu z tytułu świadczenia usług pracy
3. kapitał - kapitał ten określa się jako wszelką wartość zainwestowaną w jakiekolwiek przedsięwzięcie, które przynosi dochód.

Popyt na czynniki wytwórcze kreują przedsiębiorstwa. Teoria neoklasyczna (teoria wartości) głosi, ze popyt na dany czynnik wytwórczy zależy od wielkości krańcowego przychodu jaki można uzyskać z zastosowania tego czynnika. Przedsiębiorstwo będzie zwiększać ilość zastosowania danego czynnika wytwórczego przy niezmiennych pozostałych czynnikach dotąd, aż koszt zastosowania tego czynnika nie przekroczy krańcowego przychodu z dodatkowej jednostki uzyskanej dzięki temu czynnikowi.

Popyt na czynniki wytwórcze zależy od czynników cenowych i pozacenowych. Cena powoduje rozszerzanie bądź kurczenie się popytu, a czynniki pozacenowe powodują wzrost lub spadek popytu. Jeśli wzrośnie cena czynników wytwórczych spowoduje to kurczenie się popytu na te czynniki, natomiast jeśli spadnie spowoduje to rozszerzenie się popytu.

Na zmianę popytu wpływają również czynniki pozacenowe, takie jak: wydajność, produkcyjność czynników wytwórczych, popyt na produkty powstałe z zastosowania tych czynników wytwórczych. Popyt na czynniki wytwórcze jest popytem pochodnym, wyprowadzonym z popytu na dobra finalne, produkcyjność pozostałych czynników wytwórczych.

Popyt na dobro finalne maleje, maleje też popyt na czynniki wytwórcze niezbędne do wyprodukowania tego produktu. Im wyższa jest produkcyjność innych czynników wytwórczych, tym zmniejsza się popyt na nasze czynniki wytwórcze.