Rodzaje umów w prawie cywilnym

Wśród umów zobowiązaniowych wyróżnia się:
- umowa nazwana to każda umowa uregulowana w kodeksie cywilnym. Niektóre umowy nazwane unormowane są w przepisach pozakodeksowych. Chodzi tu o ukształtowane historycznie typy umów, często się powtarzające jak: sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło.
- umowa nienazwana występuje wtedy, gdy treść umowy zawartej przez strony nie odpowiada żadnej z umów nazwanych ani nie zawiera elementów różnych umów nazwanych.
- umowa mieszana dochodzi do skutku, gdy strony tak ukształtują jej treść, że składa się ona z elementów różnych umów nazwanych.

W JAKI SPOSÓB WYGASAJĄ ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązanie gaśnie, wtedy, gdy zostaje osiągnięty cel, dla którego powstało. Celem tym jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Dlatego naturalnym i najczęściej zachodzącym powodem zgaśnięcia zobowiązania jest jego wykonanie, polegające na spełnieniu przez dłużnika wszystkich tych świadczeń, do jakich był zobowiązany.

Poza wykonaniem zobowiązania gasną także z innych przyczyn można tu wymienić:
- świadczenie w miejsce wykonania
- potrącenie
- odnowienie
- złożenie do depozytu sądowego
- zwolnienie z długu
 
CO NAZYWAMY UMOWĄ SPRZEDAŻY
Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własność rzeczy i wydania mu jej, natomiast kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę.

Na sprzedawcy ciąży szczególny rodzaj odpowiedzialności ściśle związany z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy.
Obok rękojmi między producentem (sprzedawcą), może być zawarta dodatkowa umowa dotycząca wad fizycznych, którą nazywamy gwarancją.

Spory pomiędzy kupującym a sprzedającym mogą rozstrzygać polubowne sądy konsumenckie.

Szczególne rodzaje sprzedaży:
- sprzedaż na raty
- sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej
- sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego
- sprzedaż z prawem odkupu
- prawo pierwokupu

CO NAZYWAMY PRAWEM PODMIOTOWYM
Prawem podmiotowym jest przyznana i zabezpieczona przez normy prawa cywilnego oraz wynikająca z stosunku prawnego możność postępowania w określony sposób.

Podział prawa podmiotowego:
Prawa podmiotowe bezwzględne są to prawa podmiotowe skuteczne przeciwko każdej osobie. Prawo podmiotowe przysługujące tylko względem oznaczonej osoby jest prawem podmiotowym względnym.