Szkolenia pracowników jako element rozwoju osobistego

Polecane: asertywność szkolenie

Szkolenia (jak również coaching) są celowo i świadomie organizowanymi przedsięwzięciami zaspakajającymi zgłaszane przez przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy potrzeby podniesienia wiedzy i umiejętności przez wskazane osoby. Dobór oferty szkoleniowej (program, wykładowcy, miejsce szkolenia, podręczniki itp.) jest czynnikami decydującymi o efektywności szkolenia i jego wpływie na rozwój osobisty pracownika. Dokonująca się transformacja w polskich instytucjach i przedsiębiorstwach wymusiła szerokie zmiany w wiedzy i umiejętnościach, niezbędne pracownikom do wykonywania obowiązków. Jakość pracy szkoleniowej organizowanej we własnym zakresie oraz korzystanie z usług szkoleniowych jest ważnym zagadnieniem dla wielu przedsiębiorstw.

Zreformowany system szkolnictwa przygotowuje swych absolwentów wg ogólnego zalecanego poziomu wiedzy i umiejętności. Specjalistyczne przygotowanie do zawodu pozostaje w obszarze działań poszczególnych zainteresowanych osób, kierownictwa przedsiębiorstwa bądź kierownictwa administracji państwowej lub samorządowej. Problematyka ta ma duże znaczenie w rozwiązywaniu kwestii bezrobocia, które wzrośnie w przyszłości, gdy Polska wejdzie do UE.

Szkolenia są celowo i świadomie organizowanymi przedsięwzięciami zaspakajającymi zgłaszane przez przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy potrzeby podniesienia wiedzy i umiejętności przez wskazane osoby. Dobór oferty szkoleniowej ( program, wykładowcy, miejsce szkolenia, podręczniki itp.) są czynnikami decydującymi o efektywności szkolenia. Dokonująca się transformacja w polskich instytucjach i przedsiębiorstwach wymusiła szerokie zmiany w wiedzy i umiejętnościach, niezbędne pracownikom do wykonywania obowiązków. Jakość pracy szkoleniowej organizowanej we własnym zakresie oraz korzystanie z usług szkoleniowych jest ważnym zagadnieniem dla wielu przedsiębiorstw. Zreformowany system szkolnictwa przygotowuje swych absolwentów wg ogólnego zalecanego poziomu wiedzy i umiejętności. Specjalistyczne przygotowanie do zawodu pozostaje w obszarze działań poszczególnych zainteresowanych osób, kierownictwa przedsiębiorstwa bądź kierownictwa administracji państwowej lub samorządowej. W chwili obecnej jest wiele instytucji zajmujących się działalnością szkoleniową. Część z nich cieszy się dobrą opinią i wieloletnimi tradycjami. Jednakże coraz częściej działalność szkoleniowa zdana jest na prawa rynku. Wynika to z łatwości zarejestrowania firmy prywatnej o charakterze edukacyjnym.

Bardziej kontrolowaną formą jest szkolnictwo zawodowe, pozostające nadal pod całkowitym nadzorem pedagogicznym i wpływem Wydziału Oświaty i Kuratorium. Mimo to na terenie całego kraju powstaje wiele prywatnych placówek oświatowych. Pozytywnym aspektem tego zjawiska jest fakt, że są to szkoły dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny i zatrudniające znakomitych fachowców. Placówki te, chcąc utrzymać się na rynku edukacyjnym, dbają o prawidłowy poziom kształcenia. Dostosowują się również do wysokich wymagań słuchaczy i uczniów, którzy pokrywając koszty dokształcania, dbają o wysoki poziom swej edukacji. Problematyka ta ma duże znaczenie w rozwiązywaniu kwestii bezrobocia, które wzrośnie w przyszłości, gdy Polska wejdzie do Unii Europejskiej.

U progu XXI wieku model działania wielu firm i przedsiębiorstw realizowany był już w sposób planowy, zawierający się w planach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Terminy przypisywane poszczególnym planom zależą od wielu czynników, takich jak: cykl przygotowania produkcji nowego wyrobu, długotrwałość cyklu produkcji, rodzaj i typ działalności przedsiębiorstwa, posiadany potencjał organizacyjno – techniczny i kadrowy. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych planów ponoszą osoby lub jednostki funkcjonalne przedsiębiorstwa. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy osoby te są należycie przygotowane do realizacji planowych zadań, których istotną jest znaczne wyprzedzenie bieżących spraw i pojawiających się problemów. Często działania te będą miały znikomy związek z obecną działalnością firmy, ale jednocześnie będą mieściły się w ramach misji i wizji przedsiębiorstwa (instytucji).

Każda firma dąży przecież do unikatowości, która ma zapewnić zdobycie przewagi na rynku. Dlatego szczególnie cennym zasobem staje się kapitał ludzki wraz z wiedzą, kompetencjami, profesjonalizmem i kulturą organizacyjną. W świetle tych walorów istotny pozostaje poziom wykształcenia pracowników. Niniejsze opracowanie ma ukazać metody, formy i sposoby kształtowania w przedsiębiorstwie (firmie, instytucji) kapitału intelektualnego pracowników w przeszłości, obecnie i w przyszłości, w państwie o wyższym poziomie rozwoju. Należy pamiętać bowiem, że w nauce nie ma przypadkowości a każde nauczanie winno mieć charakter wychowujący. Jednocześnie w edukacji zawodowej problemy lokalne nie mogą rzucać światła na sprawy ogólnego przygotowania merytorycznego do podejmowania działań na danym stanowisku pracy i dostosowania wymagań do współczesnych koncepcji europejskich.

Polecane: Rejestr szkoleń z BHP