Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia

Polecane: Dowiedz się o tym

Pozytywne:
- Poprawa dyscypliny pracy wśród zatrudnionych
- Lepsza alokacja siły roboczej tzn. pracodawcy mogą łatwiej znaleźć pracowników
- Skłania ludzi do nabywania kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności

Negatywne:
A) indywidualne – związane bezpośrednio z bezrobotnymi:
- Obniżenie dochodów
- Obniżenie poziomu życia
- Konflikty rodzinne
- Poczucie społecznego odrzucenia, nieprzydatności - frustracja
- Utrata sprawności zawodowej i kwalifikacji przez bezrobotnych, nabywanie negatywnych nawyków

B) społeczne:
- Utrata części produkcji, którą mogliby wytworzyć bezrobotni gdyby pracowali, a to oznacza mniejszy PKB, niższe tempo wzrostu gospodarczego, niższą stopę życiową społeczeństwa
Prawo Okuna – jeśli faktyczne bezrobocie przekracza naturalny poziom bezrobocia wówczas na każdy punkt procentowy nadwyżki bezrobocia faktycznego nad naturalnym przypada ubytek PKB w wysokości 2.5 %.
- Zwiększone wydatki budżetu państwa zwiększone obciążenie społeczne z tytułu zasiłków dla bezrobotnych, wydatków na ich szkolenia oraz inne działania zapobiegające bezrobociu
- Wzrost patologii społecznych np. wzrost przestępczości, alkoholizm, społecznego niezadowolenia, niepokoje społeczne, rozruchy, naciski na władze, pojawienie się ruchów radykalnych, które oferując system poprawy sytuacji bezrobotnych zdobywają poparcie, władzę, a potem nie dotrzymują obietnic czyli utrata zaufania społecznego
- Bezrobocie utrudnia podejmowanie nauki
- Skłania wielu ludzi, szczególnie młodych do emigracji i szukania pracy za granicą

Polecane: cargul.pl

Polecane: dzianinyoutlet.pl