Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia

Pozytywne:- Poprawa dyscypliny pracy wśród zatrudnionych- Lepsza alokacja siły roboczej tzn. pracodawcy mogą łatwiej znaleźć pracowników- Skłania ludzi do nabywania kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętnościNegatywne:A) indywidualne – związane bezpośrednio z bezrobotnymi:- Obniżenie dochodów- Obniżenie poziom Czytaj więcej...

Aktywne i pasywne sposoby przezwyciężania bezrobocia

Aktywne:- Stymulowanie wzrostu gospodarczego- Pobudzanie popytu na pracę przez: zamówienia rządowe, prace interwencyjne - roboty publiczne- Obniżanie podatków dla firm, które zwiększają zatrudnienie- Zwrot całości lub części wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na tworzenie miejsc pracy (zwłaszcza dla niepe Czytaj więcej...

Przyczyny bezrobocia

Naczelną ideą klasycznej koncepcji rynku pracy jest twierdzenie, że w warunkach wolnorynkowej gospodarki występuje tendencja do ustalania się na rynku pracy równowagi, charakteryzującej się pełnym zatrudnieniem. Nie dopuszcza się więc w tej koncepcji istnienia bezrobocia w gospodarce wolnorynkowej. U podstaw klasyczne Czytaj więcej...

Stopa bezrobocia i jej mierzenie

Bezrobocie jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki i społeczeństwa, stąd bardzo ważną sprawą jest jego właściwy pomiar. Najczęściej jest nim stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia jest to procentowy stosunek liczby ludzi uznanych za bezrobotnych do wielkości zasobów siły roboczej.W każdej gospodarce istnieje pewna Czytaj więcej...

Bezrobocie i jego rodzaje

Z naukowego punktu widzenia bezrobocie to ilość osób pozostająca bez pracy, ale zdolna do niej i gotowa ją podjąć, zarejestrowana we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie pracy.Zjawisko bezrobocia należy do najbardziej palących problemów społecznych XX wieku i wiele wskazuje na to, iż również wiek Czytaj więcej...